02-652-0874-6

Biodegradable บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย

01 September 2021

Biodegradable บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย ผลิตภัณฑ์ทางเลือกช่วยลดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรจากธรรมชาติด้วย ข้าวโพด, อ้อย หรือ มันสัมปะหลัง นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA
หลังจากใช้งานบรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วให้นำไปฝังกลบในดิน เพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายและกลับมาหมุนเวียนสู่ธรรมชาติอย่างสมดุล

PLA (Polylactic Acid) คืออะไร ?


พลาสติก PLA หรือ Polylactic Acid คือพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ อ้อย, ข้าวโพด หรือ มันสำปะหลัง โดยนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาติไปทำเป็นแป้ง แล้วนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นกรดแลคติกเพื่อนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย


กระบวนการย่อยสลาย

นำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายฝังกลบในดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายเป็นมวลชีวภาพ, น้ำ และ CO2 ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ต้นไม้เติบโต ระยะเวลาการย่อยสลายอยู่ที่ 90-180 วัน ปัจจัยหลักอยู่ที่กระบวนการผลิตและคุณภาพของดินที่ใช้ในการย่อยสลาย

บทความที่น่าสนใจ

ข้อดีของการเลือก PET เป็นบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้
การแยกระดับตามอาการของผู้ป่วยโควิด-19 และแนวทางการทำ Home Isolation
ความหมายของสัญลักษณ์ใต้ขวดน้ำ
กระบวนการบรรจุแบบ Hot filling ต่างจาก Cool Filling อย่างไร