02-652-0874-6

Biodegradable บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย

01 September 2021

Biodegradable บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย ผลิตภัณฑ์ทางเลือกช่วยลดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรจากธรรมชาติด้วย ข้าวโพด, อ้อย หรือ มันสัมปะหลัง นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA
หลังจากใช้งานบรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วให้นำไปฝังกลบในดิน เพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายและกลับมาหมุนเวียนสู่ธรรมชาติอย่างสมดุล

PLA (Polylactic Acid) คืออะไร ?


พลาสติก PLA หรือ Polylactic Acid คือพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ อ้อย, ข้าวโพด หรือ มันสำปะหลัง โดยนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาติไปทำเป็นแป้ง แล้วนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นกรดแลคติกเพื่อนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย


กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย

กระบวนการย่อยสลาย

นำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายฝังกลบในดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายเป็นมวลชีวภาพ, น้ำ และ CO2 ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ต้นไม้เติบโต ระยะเวลาการย่อยสลายอยู่ที่ 90-180 วัน ปัจจัยหลักอยู่ที่กระบวนการผลิตและคุณภาพของดินที่ใช้ในการย่อยสลาย

กระบวนการย่อยสลาย

สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.tckinter.com
Line Official : @tckinternational
Shopee : https://bit.ly/3p70Uw7
โทรศัพท์ : 02-652-0874-6

บทความที่น่าสนใจ

เลือกฝาปั๊มอย่างไรไม่ให้พลาด ?
รู้หรือไม่ ! ขวดเวชภัณฑ์ ที.ซี.เค. ควบคุมการผลิตในห้อง Clean Room
กระปุกยาที่ดี ต้องเลือกอย่างไร ?
ขวดน้ำผลไม้ที่ดี ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง !!