02-652-0874-6
ปาก : 29/25, 30/25 สีขาว

รายละเอียด

ปาก
:
29/25, 30/25