02-652-0874-6
ปาก : 29/25, 30/25 สีดำ

รายละเอียด

ปาก
:
29/25, 30/25
ฝาพลาสติกสำหรับขวดน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนาด 29/25 และ 30/25 สีดำ